ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

 

Spotykamy się w każdy czwartek o godz.19.00 w kaplicy Trójcy Świętej Domu Misyjnego Księży Orionistów, aby poprzez modlitwę i śpiew wielbić Boga w Trójcy Jedynego.

  

Odnowa to grupa otwarta i każdy może przychodzić na nasze spotkania.

Wszystkich, którzy pragną zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym, doświadczyć Jego mocy i otworzyć się na Jego dary, oraz modlić się razem z nami serdecznie zapraszamy.

Jeżeli chcesz możesz razem z nami poznawać Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć i zwyciężył we wszystkich naszych problemach, także tych , wobec których jesteśmy bezsilni i bezradni.

Może – tak jak my – potrzebujesz pomocy Ducha św., aby wprowadził Cię w tajemnicę żywej obecności Chrystusa w sakramentach Kościoła, w jedności na Eucharystii i na wspólnej modlitwie.

Możesz razem z nami – we wspólnocie Kościoła poznawać Boga, który zawsze jest z nami.

Możemy razem kroczyć drogą Odnowy w Duchu Świętym, aby spotkać Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, który obiecał być przy każdym z nas , aż do skończenia świata.

Grupa służy swoimi darami i charyzmatami, które pojawiają się na skutek chrztu w Duchu Świętym.

Chrzest w Duchu Świętym nie jest sakramentem, lecz wypływa z sakramentów chrztu oraz bierzmowania. Polega na ożywieniu darów złożonych przez Boga w człowieku w czasie udzielania tych sakramentów. Dzięki niej człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego świat modlitwy, życie staje się pełne pokoju i radości związanych z bliskim przeżywaniem obecności Boga, pojawia się pragnienie opowiadania innym o swoim przeżywaniu wiary.

Chrzest w Duchu św. odbywa się zwykle podczas modlitwy całej wspólnoty z nałożeniem rąk na osobę która o to prosi.

Często taką modlitwę poprzedza kilkutygodniowe bądź kilkudniowe Seminarium życia w Duchu św. Seminarium życia w Duchu to podstawowa forma ewangelizacji, proponowana przez ruch Odnowy w Duchu Św. Prowadzi do wyzwolenia z grzechu, uzdrowienia wewnętrznego i nawrócenia, przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia, a następnie do przyjęcia charyzmatów, otrzymanych po to, by służyć innym.

Charyzmaty – co to takiego?

Najprościej można powiedzieć, że charyzmat jest to nadzwyczajny dar Ducha Św. udzielony jakiejś osobie, dla dobra wspólnoty. Św. Paweł tak pisze o charyzmatach.

„Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak , jak chce” / 1 Kor 12, 8-11 /

To o czym czytamy w Piśmie św. nie jest tylko historią sprzed 2000 lat. Duch św. wciąż udziela swoich darów, we wspólnotach charyzmatycznych.

Dar języków- inaczej glosolalia, pojawia się często w modlitwie jednoczesnej uczestników. Jest jednym z najpowszechniejszych darów charyzmatycznych. Polega na uwielbieniu Boga, słowami przypominającymi gaworzenie małego dziecka.

„ Ten bowiem , kto mówi językami, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne.” ( 1 Kor 14, 2 )

Oznacza to, że osoba posiadająca dar języków nie rozumie wypowiadanych słów, gdyż nie od niej zależy, co będzie mówić. Nie jest to dar mowy w danym języku, lecz modlitwa.

„ Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie potrafimy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26 )

Dar proroctwapolega na przemawianiu w imieniu Boga z przesłaniem zachęty lub napomnienia, skierowanym do uczestników spotkania ( zasadniczo nie polega na przepowiadaniu przyszłości, choć nieraz i tak się zdarza ). Często słowa prorockie wypowiedziane na spotkaniu modlitewnym przemawiają ze szczególną mocą do zebranych, objawiając im prawdę o sobie. To przekaz radości, światła, napomnienia odwagi, pocieszenia.

„ Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. ( J 16, 12-13 )

Jezus chce mówić do nas poprzez Ducha Świętego zapewnić, że jest wciąż żywy i obecny wśród nas, że troszczy się o każdego i zna nasze osobiste problemy.

Prorokować to mówić w imieniu Boga, przesyłać specjalną wiadomość do wspólnoty lub pojedynczej osoby od Pana. Św. Paweł mówi.

Ten zaś kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu pociesze.( 1 Kor 14, 3 )

Na ogół proroctwa mają dodać odwagi, nadziei i ufności, mają pocieszać i zapewnić o ojcowskiej miłości ze strony Boga. Nie są to nigdy rozkazy , groźby , lecz co najwyżej delikatne napomnienia.

„ Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. ( 1 Tes 5, 19-21 )

Zgodnie z tymi słowami, każde proroctwo jako pochodzące od Pana zostaje najpierw zbadane ( m. in. zgodność z Pismem św. i nauką Kościoła ). Proroctwo może być przekazane w mowie wiązanej ( wtedy jest potrzebna osoba z darem tłumaczenia języków ) lub może to być fragment z Pisma św. albo obraz.

Dar tłumaczenia językówpolega na przekazywaniu wiadomości, jaką Duch Św. pragnie zakomunikować nam w językach. Osoba, która otrzymała taki dar podczas tłumaczenia czuje, że w jej usta wkładane są kolejne słowa, tzn. że po wypowiedzeniu pierwszego słowa nasuwa się następne i tak dalej. Trzeba więc odwagi i ogromnej wiary, aby wypowiedzieć tylko jedno słowo, które w danej chwili się słyszy bez jasności tego, co będzie dalej.

Dar tłumaczenia nie jest literackim przekładem wiadomości. Jest to zupełnie odrębny dar, który nadaje sens całości, a nie tłumaczy poszczególnych słów.

Dar rozeznania duchowegopozwala na bieżąco weryfikować prawdziwość innych charyzmatów, a także badać poruszenia duchowe ludzi.

Dar uzdrawianiajest to dar modlitwy o duchowe, psychiczne i fizyczne zdrowie osoby proszącej o to Boga.

Podobnie jak Pan Jezus uzdrawiał ludzi, tak samo Duch Św. który objawia w Kościele obecność zmartwychwstałego Chrystusa, udziela łaski uzdrowienia.

Trzeba nam jednak pamiętać, że uzdrowienie może dotyczyć różnych sfer i nie zawsze bywa widoczne. Dokonuje się naprawdę wiele uzdrowień na płaszczyźnie duchowej – widocznie na tych uzdrowieniach najbardziej Bogu zależy.

Każdemu z nas jednak potrzebna jest odpowiednia formacja. Korzystamy z rekolekcji, które organizowane są dla członków Odnowy w Duchu Św., a także bierzemy czynny udział na ogólnopolskich czuwaniach i kongresach wspólnot charyzmatycznych z całego kraju.

 

Zespół JORDAN

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

 

Ojcze dobroci, Ojcze miłości, błogosławię Cię, uwielbiam i dzięki Ci składam za Twoją miłość, z której dałeś nam Jezusa. Dzięki Ci, Ojcze ponieważ w świetle Ducha pojmujemy, że On jest światłem, prawdą i dobrym pasterzem, który przyszedł, abyśmy mieli życie i abyśmy mieli je w obfitości. Dziś, Ojcze, chcę stanąć przed Tobą jako Twoje dziecko. Ty znasz mnie po imieniu. Spojrzyj Twoim ojcowskim wzrokiem, pełnym miłości, na moje życie. Ty znasz moje serce i znasz rany mojej historii. Ty znasz wszystko to, co chciałem uczynić, a nie uczyniłem. Ty wiesz także o wszystkim, co uczyniłem albo co uczyniłem i czego żałuję. Ty znasz moje ograniczenia, błędy i mój grzech. Znasz moje zranienia i kompleksy mojego życia. Dziś, Ojcze, proszę Cię przez miłość, jaką obdarzasz Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyś wylał Ducha Świętego na mnie po to, aby ciepło Twojej uzdrawiającej miłości przeniknęło w najgłębsze tajniki mojego serca. Ty, który uzdrawiasz złamane serca i przewiązujesz ich rany, uzdrów tutaj i teraz moją duszę, mój umysł, moją pamięć i całe moje wnętrze. Wejdź we mnie, Panie Jezu, podobnie jak wszedłeś do domu, w którym przebywali Twoi zalęknieni uczniowie. Ty stanąłeś pośród nich, mówiąc: „Pokój wam!" Wejdź do mego serca i daj mi Twój pokój. Napełnij mnie Twoją miłością. Wiemy, że miłość usuwa wszelki lęk. Przejdź przez moje życie i uzdrów moje serce. Wiemy, Panie Jezu, że czynisz to zawsze, ilekroć Cię o to

prosimy. Proszę Cię więc razem z Maryją, moją Matką która była obecna na weselu w Kanie, gdy zabrakło wina a Ty odpowiedziałeś na jej pragnienie, przekształcając wodę w wino. Przemień moje serce i daj mi serce szlachetne, serce wrażliwe i czułe. Daj mi serce nowe. Spraw, aby wytrysnęły we mnie owoce Twojej obecności. Daj mi owoc Twojego Ducha, którym jest miłość, radość, pokój. Spraw, aby zstąpił na mnie Duch błogosławieństw, abym mógł zakosztować i znajdować Boga codziennie, żyjąc bez kompleksów i bez zranień,

razem z innymi, razem z moją rodziną, wspólnie z moimi braćmi. Dzięki ci składam, Ojcze, za to, co czynisz dziś w moim życiu. Składam Ci dzięki z całego serca, ponieważ Ty mnie uzdrawiasz Ty mnie uwalniasz to Ty rozrywasz moje kajdany i dajesz mi wolność. Dzięki Ci, Panie Jezu, ponieważ jestem świątynią Twojego Ducha, a ta świątynia nie może zostać zniszczona, ponieważ jest domem Bożym. Dzięki Ci składam, Duchu Święty za wiarę. Dzięki Ci za miłość, którą włożyłeś w moje serce. Jak wielki jesteś Panie, Boże Trójjedyny. Bądź błogosławiony i uwielbiony, o Panie!

 

 

 

 

II

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

Stań przed Jezusem ukrytym w tabernakulum lub (jeśli nie masz takiej możliwości) zamknij się w pokoju i ustaw w nim dwa krzesła - jedno dla ciebie, a drugie dla Jezusa. Na tym drugim połóż otwartą Biblię i porozmawiaj z Jezusem, który usiadł naprzeciwko ciebie. Czytaj wolno, słowo po słowie. Nic nie mów, pozwól mówić Jemu.

 

1 Ja jestem twoim Jezusem. Jestem tu, by cię oczyścić i uniewinnić. Pamiętaj, na krzyżu modliłem się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23,34). Mówię to do ciebie osobiście. Ty byłeś jednym z tych, którzy mnie ukrzyżowali. Mój Ojciec powiedział: "Tak" i twoje grzechy zostały Ci odpuszczone. Teraz On jest tu, aby cię zapewnić, że cała twoja przeszłość została ci wybaczona. Ojciec mój jest tu, żeby cię przekonać, że kiedy On przebacza, On także zapomina. Tobie więc nie tylko wybaczono, ale zostałeś także uniewinniony, tak jak gdybyś nie popełnił nigdy żadnych grzechów. Ojciec mój kochał cię zawsze szaloną miłością, także wtedy, gdy ty nie wierzyłeś w Jego miłość. Kochał cię zawsze, także wtedy, gdy uciekałeś daleko od Niego. On nigdy cię nie karał, nigdy nie krzywdził; to ty, oddalając się od Niego, sam pozbawiłeś się Jego dobrodziejstw i wystawiłeś się na działanie zła. Mój Ojciec przebacza ci także, że osądziłeś Go wielokrotnie jako Boga niedobrego, niesprawiedliwego i okrutnego, głuchego na twoje modlitwy. Przebacza ci twoją buntowniczość, twoje ucieczki, twoją manię niezależności. Ojciec mój jest także twoim Ojcem i kocha ciebie tak, jak kocha Mnie. On kochał cię także takim, jakim byłeś, a teraz kocha cię takim, jakim jesteś. Nie obawiaj się, jeżeli nie masz siły, by stać się lepszym. On kocha cię takiego, jaki jesteś. Gdybyś był "potworem", także będziesz zawsze umiłowany w Jego sercu. Ojciec mój i twój nigdy cię nie skazał i nigdy cię nie skaże. Jesteś w Jego sercu i masz miejsce w Jego domu, aby cieszyć się wraz z Nim radością życia w wieczności.

2. A teraz Ojciec mój poprosi cię, żebyś kochał wszystko to, co On kocha. Przede wszystkim On chce, abyś pojednał się z twoim Stwórcą, wielbiąc Go i dziękując Mu za możliwość podziwiania piękna świata stworzonego przez Niego: nieba, morza, słońca, gwiazd, kwiatów... Widząc także pojawiające się wynaturzenia przyrody, nie narzekaj i nie przeklinaj. Nie mów nigdy więcej: co za brzydki dzień, co za brzydka pogoda! Wszystko jest piękne w kalendarzu Boga.

3. Posłuchaj mnie teraz uważnie: Ojciec mój chce, abyś kochał siebie samego. Ty jesteś cenny w Jego oczach i On kocha cię do szaleństwa. Dlatego ty powinieneś kochać to, co On kocha. Ojciec mój i twój kocha cię takiego, jaki jesteś i dlatego także ty powinieneś kochać się takim, jaki jesteś. Nie czuj do siebie wstrętu także wtedy, kiedy popadasz w grzech albo kiedy nie jesteś dość silny, żeby przezwyciężyć pokusę. Nie buntuj się przeciwko sobie, gdy jesteś słaby, zimny, oschły i pusty. Ojciec kocha cię razem z twoimi słabościami i upadkami, dlatego zaakceptuj się takiego, jaki jesteś, z całą swoją kruchością. Pamiętaj o tym, co pisze święty Paweł Apostoł: Dlatego mam upodobanie w moich słabościach (...) albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny (2 Kor 12,10). Kiedy popadasz w grzech, nie trać odwagi i nie złość się na siebie, ale podnieś się szybko i powtarzaj: "Ojcze, wybacz mi, wiesz, jaki jestem słaby. Czego mogłeś oczekiwać od słabego i chorego dziecka, jakim jestem? Dziękuję Ci, że posłałeś Jezusa, żeby dał mi swoją siłę i swoje zwycięstwo!".

4. Ojciec mój chce, abyś nie porównywał się do nikogo, także do tego, którego uważasz za lepszego od siebie. Nie patrz na nikogo. Jeżeli będziesz patrzył na innych, popadniesz w pokusę zazdrości, zawiści, wstrętu do samego siebie. Będziesz żył pozbawiony satysfakcji z siebie samego, w stanie niepokoju, poczucia winy i w ten sposób popadniesz w depresję. Mój Ojciec chce, żebyś był sobą, bez porównywania się z nikim. On kocha cię jako najukochańszego syna, jakiego mógłbyś mieć na ziemi. Kocha cię takiego, jaki jesteś: to On stworzył cię właśnie takiego i kocha każde stworzenie takie, jakie ono jest. Nie czuj do siebie wstrętu, doceniaj siebie: jesteś dla Niego bezcenny.

5. Zaakceptuj się więc takim, jaki jesteś i kochaj siebie takiego, jaki jesteś. Zaakceptuj swoje życie - z jego błędami i słabościami. Zaakceptuj swoją inteligencję, także z jej ograniczeniami, jako Jego dar. Zaakceptuj swój charakter, ponieważ On chce cię takim. Zaakceptuj miejsce, w którym mieszkasz, uważając, że jest to miejsce najbardziej odpowiednie dla twojego uświęcenia. Zaakceptuj swój sposób życia i pracy z osobami, które On umieścił przy tobie. Są racje ku temu - i pewnego dnia zrozumiesz, dlaczego właśnie te osoby znajdują się obok ciebie. Przyrzeknij mojemu ojcu, który kocha cię szaloną miłością, że nie będziesz już dalej narzekał z jakiejkolwiek przyczyny. Dziękuj i błogosław Ojcu mojemu za każdą rzecz. Od dzisiaj nie mów już więcej: "Jestem grzesznikiem", ale "Byłem grzesznikiem". Ojciec poprosił Mnie, abym obmył moją Krwią wszystkie twoje grzechy. W szczególności: grzechy nienawiści i bunty przeciwko Niemu; - grzechy nienawiści i zemsty oraz postanowienie odwetu w stosunku do własnych rodziców, braci, sióstr, profesorów, zwierzchników, pracodawców, kolegów z pracy i z biura, zwierzchników kościelnych, księży, sióstr zakonnych, fałszywych przyjaciół, którzy cię namawiali do zła, niszczyli cię i oczerniali. Obmyłem moją Krwią wszystkie grzechy twojego życia, dlatego nie chcę, abyś wracał do nich nawet w myślach.  (ojciec Serafino Falvo, Jak zwyciężyć depresję.)

MODLITWA O UZDROWIENIE WSPOMNIEŃ

 

Panie, uzdrów moje wspomnienia.

Być może prześladują cię nocne koszmary, być może boisz się ludzi, być może nie potrafisz sobie poradzić z agresją, która dotyka twoich Buskich… Być może wciąż wracasz do wspomnień domu rodzinnego i awantur wywoływanych przez ojca-alkoholika, być może prześladuje cię smutek i przygnębienie…

Jezus pragnie uczynić cię wolnym.. On chce uzdrowić twoje chore wnętrze. On pragnie uzdrowić twojego ducha (czyni to przede wszystkim w Sakramencie Pojednania obdarzając cię swoją przebaczającą miłością) oraz twoje zranione uczucia, które mogą być korzeniem twoich grzesznych nawyków. On pragnie uzdrowić twoje bolesne wspomnienia i sprawić, abyś już do nich nie wracał. O wielu wydarzeniach pamiętamy, ale inne (zwłaszcza te najbardziej bolesne lub dotyczące najwcześniejszego dzieciństwa) „zakopaliśmy” głęboko w podświadomości. Jezus chce wejść zarówno w jedne, jak i w drugie i napełnić je swoją miłością. Na skutek Jego uzdrowienia nie tyle zapomnisz o wydarzeniach, które sprawiły ci ból, ale będziesz o nich myślał z pogodą i spokojem widząc w nich dar Boży.

Jeśli chcesz podjąć sprawę uzdrowienia twoich wspomnień, poświęć codziennie nieco czasu na osobistą modlitwę w tej intencji opartą na odpowiednio dobranych fragmentach Pisma świętego. Spotkanie ze Słowem Bożym przyjmowanym w ciągu kolejnych dziewięciu dni ma cię otworzyć na to, abyś w dowolnym dniu modlił się za siebie przechodząc po kolei wszystkie okresy swojego życia.


 

MODLITWY O UZDROWIENIE

 

         Modlitwa o uzdrowienie relacji w rodzinie

Może nie zawsze układało się dobrze w Twojej rodzinie: z rodzeństwem, z rodzicami czy może z dziadkami. Jeżeli nazwierało się w Tobie wiele obciążających uczuć, złych słów, lekceważenia, złości czy niechęci, to zacznij odmawiać poniższą modlitwę:

Duchu Święty, potrzebuję Twojej pomocy. Przyjdź do mnie i oświeć mnie. Proszę Cię o uzdrowienie naszego życia rodzinnego. Pomóż nam przebaczyć sobie wszystko, co nas zabolało. Zobacz nasze rany i ulecz je. Uwolnij nas od przykrych uczuć i niedobrych doświadczeń. Pomóż nam. Duchu Święty, otwierać się na siebie nawzajem. Naucz nas akceptować siebie takimi. Jakimi jesteśmy. Przytul całą moją rodzinę do Bożego Serca. Przynieś nam wszystkim wewnętrzne ukojenie. Ogarnij nas swoją nieskończoną miłością. Prowadź nas drogą zgody, zrozumienia i przebaczenia. Amen.

 

Modlitwa o uzdrowienie osób dręczonych złymi myślami

Jeżeli doświadczasz myśli, które Cię dręczą, to wzbudź 1 W sobie szczere pragnienie uzdrowienia i módl się:

Przyjdź, Duchu Święty, który jesteś Bożą pieczęcią na moim sercu. Zobacz, jak często dręczą mnie złe myśli. Uwolnij mnie od tych obciążających doświadczeń. Uzdrów mój rozum, moją pamięć i wyobraźnię. Wzmocnij moją wolę. Otwieraj mnie na innych. Napełniaj mnie Bożym pokojem i radością życia. Wlej w moje serce nadzieję. Naucz mnie cierpliwości do siebie. Pomóż mi jak najczęściej karmić się słowem Bożym i Eucharystią. Amen.

 

Modlitwa o uzdrowienie zranień wynikających z przekraczania bariery czystości

Ulegając pożądaniu w odniesieniu do osób odmiennej płci, przekracza się granicę życia w czystości. Jeżeli miało to miejsce W Twoim życiu, to proś o uzdrowienie:

Jezu Chryste, Ty najlepiej wiesz, co niedobrego gnieździ się W moim umyśle, wyobraźni i w sercu. Wiesz dobrze, jak źle się wtedy czuje z tym człowiek i że jest wewnętrznie upominany przez swoje sumienie. Ty sam powiedziałeś: „przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni”. Panie, przychodzę do Ciebie po pomoc. Błagam o łaski Ducha Świętego. Duchu Święty, Ty jesteś Mocą i możesz mnie napełnić szacunkiem do własnego ciała i ciała osób, z którymi chodziłam/chodziłem. Przebacz mi moje wszystkie wykroczenia przeciwko czystości: myśli, pragnienia, intencje, spojrzenia, słowa i uczynki. Ulecz moje złamane serce i serca osób, które zostały przeze mnie skrzywdzone. Oczyść nas i pomóż nam patrzeć czysto na innych. Uzdrów w nas wszystkie zranienia, które spowodowała nasza słabość i grzech. Pomóż nam na nowo powstać i zawierzyć Twojej miłości. Kształtuj nasze serca. Ulicę żyć odtąd według Twojej obietnicy „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga Oglądać będą”. Umocnij mnie w tym postanowieniu. Amen.

 

Modlitwa o uzdrowienie po utracie daru dziewiczości

Utrata daru dziewiczości napawa bólem. Fizjologicznie tego się już nie zmieni, ale Jezus ma moc podnieść mnie z tego upadku i uzdrowić moje serce. On pomoże mi przebaczyć jej (jemu) i sobie. Jezus Chrystus może posłać do mojego wnętrza Ducha Św., aby uzdrowił całą moją przeszłość:

Przyjdź do mnie Duciu Święty i ratuj mnie. Z głębi serca proszę przebacz mi i dziewczynie, którą skrzywdziłem. (Przebacz mi oraz chłopakowi, któremu uległam). Boże, Ty sam powiedziałeś, że można opłukać szaty swojej duszy we Krwi Baranka - w Twojej, Jezu Chryste, Krwi. Opłucz więc nasze dusze w swojej Krwi. Daj nam doświadczyć uwolnienia z obciążających naszą płciowość przeżyć. Duchu Święty daj mi, proszę, dar czystej miłości. Wierzę, że zgięte do modlitwy kolana i systematyczna spowiedź Św. będzie dla mnie zawsze pomocą, uwolnieniem oraz ratunkiem. Niech odtąd moja męskość, (moja kobiecość), seksualność i płodność będzie czysta i będzie służyć Tobie samemu. Bogu Żywemu i Prawdziwemu, Dawcy Życia. Amen.

 

Modlitwa o uzdrowienie z lęków, obaw i odrzucenia

Jeśli w swoim życiu doświadczałaś/eś lęków, obaw i odrzucenia, wzbudź szczerą intencję uzdrowienia:

Duchu Święty, Duchu mojej duszy…

We wnętrzu mojego serca odżywają ciągle lęki i obawy. Stale boję się odrzucenia. Brak mi akceptacji. Zabierz to, co mnie obciąża i niepokoi. Wierzę, że możesz mnie uzdrowić. Uczyń to. przychodząc do mnie ze swoją łaską i umocnieniem.

Duchu Święty, Duchu mojej duszy…

Umocnij moje wnętrze i przypominaj mi, że Bóg mnie nieskończenie kocha i zawsze akceptuje. To Bóg napełnia mnie prawdziwą miłością, która podnosi z największych upadków. On leczy moje lęki, obawy, odrzucenie oraz inne rany duszy. Napełniaj mnie, Duchu Święty, męstwem i odwagą. Wlewaj w moją duszę nadzieję. Amen.

 

Modlitwa o uzdrowienie z masturbacji

Jeżeli w Twoim życiu zdarzały Ci się grzechy masturbacji, to wzbudź w swoim sercu szczerą intencję uzdrowienia:

Duchu Święty, który widzisz całą moją przeszłość. Ty najlepiej znasz moje słabości i upadki. Przychodzę do Ciebie z raną masturbacji. Uzdrów mnie, proszę, z tych poniżających czynów. Za które z serca przepraszam i proszę o wybaczenie. Pomóż mi nie tylko za każdym razem wyznawać ten grzech na spowiedzi ŚW., ale też przebaczać go sobie samemu/samej. Naucz mnie szacunku do mojego ciała, które jest Twoją Świątynią. Napełnij mnie na nowo poczuciem intymności, wstydliwości i czystości. Pomóż mi otwierać się na innych i im pomagać. Przeniknij Bożą miłością moje ciało, serce i całą moją płciowość. Duchu Święty, umacniaj mnie w chwilach pokus i naucz mnie odwracać od nich uwagę. Amen.

 

Modlitwa uzdrowienia ze skutków kontaktu z pornografią

Jeżeli w ciągu Twojego życia miałeś/Aś jakikolwiek kontakt Z pornografią, to wzbudź w swoim sercu szczerą intencję uzdrowienia: »

Duchu Święty, Obrońco człowieka, przynoszę Ci ból mojego serca, którym był kontakt z pornografią. Wyrwij mnie z tej śmiertelnej matni. Przetnij wszystkie nici zła, które poprzez ten grzech są jeszcze w mojej duszy. Wiem^ że nic samemu/sama nie mogę uczynić. Przychodzę więc. Duchu Święty, prosić o pomoc w zerwaniu z tym uzależnieniem. Uzdrów – błagam – moją wyobraźnię i pamięć. Oczyść moje ciało i skrzywione pragnienia. Wypełnij mnie Bożym Światłem i Bożym Słowem. Zatop mnie W Bożym Miłosierdziu. Zanurz mnie na stałe w Ranie Konającego Serca Pana Jezusa, który daje każdemu zbawienie. Wiem, że Chrystus wychodzi na drogę każdego człowieka, aby mu pomagać i prowadzić do nieba. Pomóż mi. Duchu Święty, trzymać się zawsze drogi czystej miłości, aby nie krzywdzić nikogo spojrzeniem, myślą, słowem czy uczynkiem. Daj mi siłę dbać o czystość intencji. Naucz mnie prawdziwie kochać. Amen.

 

Modlitwa o uzdrowienie Z cudzołożnego współżycia płciowego

Jeżeli zszedłeś/zaszłaś na drogę cudzołóstwa, to wzbudź W swoim wnętrzu szczerą intencję uzdrowienia z tego śmiertelnego grzechu:

Duchu Święty, który OGNIEM MIŁOŚCI uzdrawiasz zranionych, dotknij moich ran zadanych przez cudzołożne współżycie płciowe. Przebaczam osobie, z którą dopuściłem/am się tego grzechu. Uzdrów nas, aby to doświadczenie nie niszczyło w nas ZDOLNOŚCI DO MIŁOŚCI. Duchu Święty uwolnij nas od skutków łamania VI przykazania. Pragnę kochać ale potrzebuję oczyszczenia i głębokiego wewnętrznego nawrócenia. Naucz mnie żyć w czystości, by tę czystość ofiarować Bogu oraz, jeżeli taka jest Jego wola, współmałżonkowi po ślubie. Amen.

 

Modlitwa o uzdrowienie z molestowania seksualnego

Jeżeli doświadczyłaś/eś w swoim życiu molestowania seksualnego, to wzbudź w swoim sercu szczerą intencję uzdrowienia:

Duchu Święty przychodzę do Ciebie z bolesnym dla mnie doświadczeniem MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO. Znasz ‘       cały mój ból, cierpienie i upokorzenie, które w sobie noszę. Dotknij te rany swoją miłością. Duchu Święty pomóż mi wybaczyć osobie, która mnie skrzywdziła. Przywróć mi właściwe odniesienie do mojego ciała, płci i miłości. Uzdrów całkowicie mnie oraz osobę, która mnie skrzywdziła. Napełniaj nas Bożym Światłem i radością bycia Twoją ŚWIĄTYNIĄ. Pomóż mi w pełni zaakceptować siebie i swoje ciało. Dziękuję, że mnie wysłuchujesz i pragniesz mojej czystości. Dziękuję za Twoją uzdrawiającą miłość. Amen.

 

Modlitwa o uzdrowienie z wulgarności

Jeżeli nie potrafisz panować nad językiem i jesteś osobą wulgarną, proś w sercu o uzdrowienie:

Duchu Święty wiesz, jak często zdarza mi się kaleczyć wulgarnością piękno polskiego języka. Przychodzę prosić Cię, abyś pomógł mi oczyścić język z tych przykrych naleciałości. Nie chcę już więcej obrażać ciała ludzkiego, które jest Bożą Świątynią. Nie chcę więcej znieważać słowami ciała człowieka naznaczonego płcią. Wiem, że jest ono odkupione męką i śmiercią Jezusa oraz przeznaczone jest do zmartwychwstania. Powstrzymuj mnie, Duchu Święty, przed słowami wulgarnymi przypominając, że te same usta przyjmują Jezusa w Komunii św. Nie mogą więc dwóm panom służyć. Uzdrów też moje myśli, które dają początek niewłaściwym słowom. Wiem, że uczynisz mnie nowym człowiekiem, kiedy będę się karmić słowami Pisma św. i Eucharystią. Niech odtąd moje słowa wychwalają Boga i okazują Mu za wszystko wdzięczność. Niech mój czysty język stanie się zachętą przykładem pięknej mowy dla innych. Amen.

 

Modlitwa o uzdrowienie nałogów: Z nikotyny, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków

Jeżeli doświadczyłeś/aś uzależnienia od papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy czy leków wzbudź w swoim wnętrzu szczerą intencję uzdrowienia:

Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków, … (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po … (wymień swoje uzależnienie). Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania. Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą  czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

Dzisiaj jest

środa,
01 kwietnia 2020

(92. dzień roku)

Wakacje z Trampoliną

Święta

Środa, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Sonda

Czy uczestniczysz w niedzielnej Eucharystii?

Tak

Nie

Nieregularnie


Licznik

Liczba wyświetleń:
4918436